Åpenhetsloven

1. Innledning

1.1. Virksomheten

Den Norske Isbilen AS er eid av Food Union, Latvia, og er produsent av iskrem. Den Norske Isbilen har i overkant av 100 biler som selger iskrem og andre fryste produkter direkte hjem til forbruker. Den Norske Isbilen hadde i 2022 80 fulltidsansatte. Ytterligere informasjon om virksomheten kan finnes i årsrapporten og på våre nettsider.

1.2.Åpenhetsloven

Den Norske Isbilen er omfattet av Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022.

Åpenhetslovens formål er å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

De sentrale forpliktelser som følger av Åpenhetsloven knytter seg til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper (§ 4), redegjørelse for aktsomhetsvurderinger (§ 5) og informasjonsplikt (§§ 6 og 7).

I det følgende redegjøres det for Den Norske Isbilen sine aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven § 5.

Diagram3

2.0 Kartlegging

Alle leverandører til Den Norske Isbilen av en viss betydning vurderes etter:

  • Sedex medlemskap
  • ETIBC medlemskap
  • Tilgjengelig ESG informasjon/åpenhetsloven
  • Tilgjengelig informasjon mht aktsomhetvurderinger i det landet de produserer i, hentet fra:
  • Freedom House (menneskerettigheter)
  • International Trade Union Confederation (anstendige arbeidsforhold)
  • Environmental Performance Index (miljø)
  • Transparencey International (antikorrupsjon)


Med dette vurderer vi risiko ifht leverandørene mht:

  • Miljø, korrupsjon, menneskerettigheter, feilinformasjon og geografi

2.1 Forebygging

Alle leverandører av en viss betydning vurderes i henhold til punktene i 2.0 Kartlegging før avtaler inngås. Alle leverandører av en viss betydning vurderes årlig og vurderinger, tiltak og eventuelle avvik gjennomgås av ledergruppen og styret årlig.

2.2 Tiltak

Den Norske Isbilen har ikke avdekket avvik knyttet til anstendige arbeidsforhold eller menneskerettigheter blant våre leverandører. Skulle slike avvik oppstå vil Den Norske Isbilen aktivt arbeide for å forbedre forholdene og rette opp i avvikene. Dersom dette ikke er mulig eller Den Norske Isbilen ikke lykkes i å rette disse vil andre tiltak vurderes, inkludert å avslutte forholdet til aktuelle leverandører.